Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

yourhabit
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
yourhabit
yourhabit
4661 ed96 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahepi hepi
yourhabit
3136 b3ef
Reposted fromfungi fungi viabercik bercik
yourhabit
2844 d5fc 500
Reposted fromZircon Zircon viahepi hepi
yourhabit
2760 0101 500
Reposted fromZircon Zircon viahepi hepi
yourhabit
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
yourhabit
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczarnemajtki czarnemajtki
yourhabit
3262 4df3 500
Reposted frombirke birke viaczarnemajtki czarnemajtki

July 17 2018

yourhabit
8514 21c4 500

That makes perfect sense
Reposted fromcontroversial controversial viaselsey selsey
yourhabit
7483 e8de
Reposted fromczinok czinok viaselsey selsey
yourhabit
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaselsey selsey
7154 33f6
Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaselsey selsey
yourhabit
Reposted fromrickmiller rickmiller viaselsey selsey
yourhabit
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viastarryeyed starryeyed
yourhabit
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed

July 16 2018

yourhabit
yourhabit
8763 18ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
8316 a552
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl