Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

yourhabit
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viafreeway freeway
yourhabit
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
yourhabit
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viawithoutworry withoutworry
yourhabit
Miałaś kiedyś sen tak realny, że gdy się obudziłaś, miałaś ochotę leżeć z zamkniętymi oczami, żeby nie przeminął?
— Plotkara
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafreeway freeway
yourhabit
4884 3258
Reposted fromnyaako nyaako viamglistyporanek mglistyporanek
yourhabit
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
yourhabit
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viafreeway freeway
yourhabit

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
yourhabit
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamoai moai

August 17 2019

yourhabit
5094 9b25
yourhabit
2063 d33f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
yourhabit
2222 2cf9
Reposted fromkarahippie karahippie

August 13 2019

yourhabit
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustaperson justaperson
yourhabit
yourhabit
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
yourhabit
yourhabit
Reposted fromweightless weightless viafreeway freeway
yourhabit
3426 8f20
Reposted frommartynkowa martynkowa viajustaperson justaperson
yourhabit
Uczucia, które wracają nigdy nie odeszły..
Reposted fromSalute Salute viafreeway freeway
yourhabit
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl