Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

1959 8ad3 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutline outline

July 17 2017

yourhabit
1028 6408
yourhabit
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaoutline outline
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
yourhabit
yourhabit

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
yourhabit
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska
yourhabit
1039 7fa6 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viafreska freska
yourhabit
1039 7fa6 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viafreska freska
yourhabit
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viabercik bercik
yourhabit
Reposted fromregcord regcord viabercik bercik
yourhabit
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaRedPenny RedPenny
yourhabit
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRedPenny RedPenny
yourhabit
0618 749c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viahepi hepi
yourhabit
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
9725 31c7 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viagronsaker gronsaker
5554 7049

Marilyn Monroe meets Queen Elizabeth II

Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
yourhabit
1704 0135
yourhabit
8486 0aaf 500
Reposted fromhighringo highringo viaszydera szydera
yourhabit
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl