Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

3115 6272 500
Reposted fromunco unco viafreska freska
yourhabit
9879 9d57
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
yourhabit
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viadivi divi
yourhabit
5522 d6ca 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viahepi hepi
yourhabit
7804 be51 500
Reposted fromslid0 slid0 viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
yourhabit
2245 8c57 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
yourhabit
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaincomperta incomperta
6703 999e
Reposted fromamatore amatore viaincomperta incomperta
yourhabit

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasanitas sanitas
yourhabit
1099 f62a 500
yourhabit
2392 c3cd 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafreeway freeway
yourhabit
5617 3091 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
yourhabit
9915 2301 500
Reposted fromfungi fungi viafreeway freeway
yourhabit
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
yourhabit
9348 0f6e 500
Reposted fromamatore amatore viaprengelbitte prengelbitte
yourhabit
9784 3dee
Reposted fromsoftboi softboi viaincomperta incomperta
yourhabit
9762 f2f4
Reposted fromsoftboi softboi viaincomperta incomperta
yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl